ประกาศ ยกเลิกการขายทอดตลาดทรัพย์สินรถยนต์ จำนวน 8 รายการ

                ตามประกาศ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เรื่อง การขายทอดตลาดทรัพย์สินรถยนต์ จำนวน 8 คันโดยวิธีประมูลปากเปล่า ลงวันที่ 19 กันยายน 2561 นั้น
                เนื่องจาก องค์การสุราฯ มีความจำเป็นจะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้างให้เหมาะสมกับรายการขายทอดตลาดทรัพย์สินรถยนต์ จำนวน 8 คันองค์การสุรา กรมสรรพสามิต จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ