ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา เรื่องประกวดราคาจ้างจัดทำพัสดุอุปกรณ์และพื้นอาคารคลังพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                        ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา เรื่องประกวดราคาจ้างจัดทำพัสดุอุปกรณ์และพื้นอาคารคลังพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

สิ้นสุดการประชาพิจารณ์ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561

 

เอกสารแนบ