ประกาศประกวดราคา เรื่องประกวดราคาจ้างจัดทำพัสดุอุปกรณ์และพื้นอาคารคลังพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                        องค์การสุรา กรมสรรพสามิต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จัดทำชั้นวางพัสดุอุปกรณ์และพื้นอาคารคลังพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ