ยกเลิกประกาศ ประกาศประกวดราคาจ้างทำโครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย server room

                       ยกเลิกประกาศ ประกาศประกวดราคาจ้างทำโครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย server room องค์การสุรา กรมสรรพสามิต  เนื่องจากคณะกรรมการเห็นควรให้ทำการยกเลิก เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียวและเอกสารไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ