ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Server Room จำนวน 1 งาน

              ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Server Room องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ