ประกาศ ผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากร ERP: Enterprise Resource Planning และแผนปรับปรุงเครือข่ายภายใน LAN องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

                  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากร ERP: Enterprise Resource Planning และแผนปรับปรุงเครือข่ายภายใน LAN องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ