ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebooks) จำนวน 24 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                  ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebooks) จำนวน 24 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เอกสารแนบ