ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่อง Ultra Low Temperature Freezers

                   ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่อง Ultra Low Temperature Freezers ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ