ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความหนาแน่น/ความถ่วงจำเพาะ/ความเข้มข้น

                 ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความหนาแน่น/ความถ่วงจำเพาะ/ความเข้มข้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ