(ร่าง) ประกาศเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย server room องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

               (ร่าง) ประกาศเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย server room องค์การสุรา กรมสรรพสามิต รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาฯ

 

(ร่าง) ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน

 

(ร่าง) Bill of Quantities (BoQ)

 

วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 12 มีนาคม 2562