ประกาศประกวดราคาจ้างงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 ประกาศประกวดราคาจ้างงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ประกาศ

เอกสารประกวดราคา

ข้อกำหนดและขอบเขตกำรดำเนินการ TOR