ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบการ Synchronize ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 550 Kw ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบการ Synchronize ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 550 Kw ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ประกาศ
คุณลักษณะเฉพาะ TOR

แผนการดำเนินงาน

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร