ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารฝ่ายบริหาร อาคารฝ่ายผลิต รั้วกำแพง ลานจอดรถยนต์-จักรยานยนต์และปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารฝ่ายบริหาร อาคารฝ่ายผลิต รั้วกำแพง ลานจอดรถยนต์-จักรยานยนต์และปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียดตามเอกสารแนบ

** สิ้นสุดประชาพิจารณ์ วันที่ 18 มีนาคม 2562  

 

ร่างประกาศ

เอกสารประกวดราคา

คุณลักษณะเฉพาะ TOR