ประกาศ ประกวดราคาจ้างงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                ประกวดราคาจ้างงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบประกวดราคา

แผนการดำเนินงาน