ประกาศ การขายทอดตลาดทรัพย์สินรถยนต์ จำนวน 6 รายการ

                  องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินรถยนต์ จำนวน 6 รายการดังนี้

 

                                  รถยนต์ทะเบียน 81-6150 ฉช รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ยี่ห้อ ISUZU

                                  รถยนต์ทะเบียน 82-0526 ฉช รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ ยี่ห้อISUZU

                                  รถยนต์ทะเบียน 82-0527 ฉช รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ ยี่ห้อISUZU

                                  รถยนต์ทะเบียน 82-0528 ฉช รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ ยี่ห้อISUZU

                                  รถยนต์ทะเบียน 81-4301 ฉช รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ (แห้ง) ยี่ห้อISUZU

                                  รถยนต์ทะเบียน 81-4302 ฉช รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ (แห้ง) ยี่ห้อISUZU

                   โดยวิธีประมูลปากเปล่า ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ องค์การสุราฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 67 หมู่ 4 ตำบลปากน้ำ  อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

                   กำหนดดูทรัพย์สินฯ ที่จะขายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562  เวลา 10.00 น. โดยให้มาพร้อมกัน ณ องค์การสุราฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้เข้าดูทรัพย์สินฯ ต้องเป็นผู้มีอำนาจในการทำนิติกรรมแทนนิติบุคคลนั้น  โดยมีหลักฐานมาแสดงด้วย บุคคลธรรมดาให้แสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง หากผู้เสนอราคารายใดไม่เข้าดูทรัพย์สินฯ ตามวันเวลาและสถานที่ที่ได้กำหนดไว้มีสิทธิเข้าประมูลราคาได้ แต่หากเกิดข้อบกพร่องหรือผิดพลาดใดๆ ผู้เข้าประมูลจะยกเอาสาเหตุที่ไม่ได้ไปดูทรัพย์สินฯ มาเป็นข้ออ้างใดๆ มิได้

 

                   ผู้สนใจติดต่อขอลงทะเบียนรับรายละเอียดเงื่อนไขการประมูล ได้ที่แผนกพัสดุ กองคลัง องค์การสุราฯ  จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 17-30 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 08.00  16.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3854-2482, 063-852-9058 ในวันและเวลาทำการ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ