ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ FTTH บ้านพักพนักงาน องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

                      ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ FTTH บ้านพักพนักงาน องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

 

สิ้นสุดการประชาพิจารณ์ 14 พฤษภาคม 2562