เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

                 การจ้างโครงการอบรมสัมนาพนักงานประจำปี 2562  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 

เอกสารแนบ