เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

                 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 30 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ เพื่อรับส่งพนักงานองค์การสุรา เดินทางไปกลับ-กลับ จากองค์การสุรา อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ถึงชุมชนโรงงานสุราจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดปทุมธานี 1 คัน  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ