ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บกากน้ำตาลพร้อมระบบการรับ-จ่ายกากน้ำตาลขนาดความจุ 25,000 ลูกบาศก์เมตร (จำนวน 2 ถัง ขนาดจุถังละ 12,500 ลูกบาศก์เมตร ) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บกากน้ำตาลพร้อมระบบการรับ-จ่ายกากน้ำตาลขนาดความจุ 25,000 ลูกบาศก์เมตร (จำนวน 2 ถัง ขนาดจุถังละ 12,500 ลูกบาศก์เมตร ) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ