ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ