ประกาศ การขายทอดตลาดทรัพย์สินมูลดิน จำนวน 54,612 ลูกบาศก์เมตร

                ประกาศ การขายทอดตลาดทรัพย์สินมูลดิน จำนวน 54,612 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ประกาศองค์การสุราฯ

 

เงื่อนไขแนบท้ายประกาศฯ